Často kladené dotazy

Projděte si seznam často kladených otázek, pokud si i tak nebudete vědět rady, kontaktujte nás.

Užitečné odkazy

Klientská zóna – přístup do zákaznického portálu

Moje chytrá televize – přístup ke službě Chytré televize SledováníTV

Můj telefon – zjištění aktuální stavu kreditu a výpisu hovorů u služby VOIP pevná linka

Můj mail – přístup do webmailu

Můj webhosting – přístup ke správně hostingových služeb

Co dělat v případě problémů s připojením

Nefunguje internet nebo Chytrá IP televize

Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely ze switche nebo routeru řádně připojeny do počítače a zda je v zásuvce napájecí adaptér(y). Nefunguje-li připojení, zkuste odpojit ze zásuvky a za cca 1 minutu opět připojit napájecí adaptér(y) od WIFI routeru a venkovní antény, případně i od ostatních zařízení (switche, VOIP převodníky, set-top-boxy). Poté restartujte váš počítač a vyzkoušejte vaše připojení znovu.

POZOR – Nepoužívejte tlačítko RESET na WIFI routeru, vymazalo by se veškeré nastavení!

Pokud jste si omylem vymazali nastavení routeru, kontaktujte nás.

Internetové připojení je pomalé nebo vypadává.

Vysoká hustota koncových WIFI routerů např. v bytových domech, může způsobovat vzájemné rušení a to v takové míře, že dochází k vyraznému zpomalení nebo výpadkům bezdrátové připojení WIFI. V důsledku rušení se pak můžou sekat videa na Youtubu, obraz IP televize nebo se pomalu načítat webové stránky a maily.

Rychlost internetu přes wifi není všude v bytě/domě stejná. Rychlost klesá se vzdáleností od wifi routeru a s množstvím fyzických překážek v cestě (zdi, předměty apod.).

Počítače či televize mají možnost připojení pomocí datového kabelu z WIFI router. Důrazně doporučujeme připojit chytré televize s přístupem na internet (SmartTV) nebo Set-top-boxy datavým kabelem. Obzvláště v bytových a panelových domech s velkou hustotou WIFI routerů, je připojení takových zařízení kabelem nutností.

Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely ze switche nebo routeru řádně připojeny do počítače a zda je v zásuvce napájecí adaptér(y). Nefunguje-li připojení, zkuste odpojit ze zásuvky a za cca 1 minutu opět připojit napájecí adaptér(y). Poté restartujte váš počítač a vyzkoušejte vaše připojení znovu.

Servisní nonstop linka

Nepomůže-li žádná z těchto možností, kontaktujte pracovníky helpdesku technické podpory na naší nonstop infolince 373 705 705 nebo pomocí kontaktního formuláře, který naleznete níže. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Servisní zásah technika

V případě, že pracovník helpdesku usoudí, že je závada na straně Poskytovatele, pošle k Vám technika, který sjedná nápravu – tento servis je bezplatný. Jestliže je však závada na straně Účastníka, upozorní Vás pracovník na možnost placeného servisního výjezdu (viz smluvní podmínky a platný ceník). Chybou na straně Účastníka je míněn jakýkoliv zásah do zařízení Poskytovatele, chyby softwaru nebo hardwaru všech koncových zařízení včetně wifi routerů.

V případě, že je Účastník povinen vrátit zapůjčené zařízení dle čl. 3.2., písm. h) Všeobecných podmínek na adresu Poskytovatele a je třeba odborná demontáž zařízení dle Smlouvy, Účastník kontaktuje Poskytovatele za účelem domluvy výjezdu servisního technika za poplatek dle aktuálního Ceníku Služeb. Jestliže Účastník nekontaktuje Poskytovatele a zařízení odstraní sám, odpovídá za poškození zařízení dle Smlouvy.

V jakém časovém termínu mě technik může navštívit?

Technická podpora se snaží maximálně vyhovět všem Účastníkům. Výjezdy servisních techniků k Účastníkům se však domlouvají podle dopředu plánovaného časového harmonogramu. Servisní zásahy se řídí platnými smluvními podmínkami.

Užívání poskytovaných služeb

Poskytovatel se zavazuje poskytovat své Služby v souladu s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu a kvalitě sjednané ve Smlouvě a navazujících dokumentech. Účastník se zavazuje:

 1. že nebude jakkoli zasahovat do zařízení, nebude měnit jejich nastavení, ani nebude měnit nastavení připojeného přijímacího zařízení,
 2. že nebude připojovat k síti taková zařízení, jejichž povaha nebo účel odporují obecně závazným předpisům a Všeobecným podmínkám
 3. že nebude šířit jakékoli nástroje ohrožující bezpečnost a integritu sítí Poskytovatele nebo dalších osob
 4. že poskytované Služby nezneužije k páchání jakékoli protiprávní činnosti.

BEZDRÁTOVÉ PŘÍPOJKY – V letním bouřkovém období Vám doporučujeme chránit venkovní anténu a WIFI router tak, že je vždy během bouřky odpojíte od elektrické zásuvky a od přívodního datového kabelu. V případě poškození zařízení přepětím, bude výměna zařízení zpoplatněna. Doporučujeme mít zřízené pojištění domácnosti pro případné uplatnění vzniklé škody u Vaší pojišťovny.

Na elektronické faktuře chybí podpis i razítko. Není to chyba?

Faktura za poskytnuté internetové služby je zákazníkovi zasílána v pravidelných periodách elektronickou poštou.

Přijatý doklad, který si zobrazíte na monitoru počítače a následně vytisknete, má všechny náležitosti dané v § 11 Zákona o účetnictví i v § 12 Zákona o DPH. Definice daňového dokladu v § 12, odst. 2 Zákona o DPH neuvádí podpis a razítko na daňovém dokladu jako jeho nutnou náležitost. V § 11 odst. 1 písmeno f) Zákona o účetnictví jsou uvedeny jako povinná náležitost účetního dokladu podpisy dvou osob. Obě osoby (jak osoba odpovědná za účetní případ, tak osoba odpovědná za zaúčtování dokladu) jsou však osoby mající přímý vztah k vaší účetní evidenci a jsou zřejmě zaměstnanci vaší společnosti. V průběhu likvidace dokladu a jeho zaúčtování mohou doklad opatřit svými podpisy a účetní doklad tak bude vybaven všemi povinnými náležitostmi. Naše faktura je daňovým dokladem, ale současně je pouze podkladem pro vznik účetního dokladu, který z ní učiní vaše účtárna. Budou-li k faktuře připojeny originály podpisů vašich příslušných pracovníků, bude z ní pak i originální písemnost, jak to Zákon o účetnictví vyžaduje.

Jen okrajově bychom poukázali na fakt, že mnoho firem v ČR vystavuje a rozesílá své faktury bez razítka i podpisu jako obyčejné psaní, například O2, Vodafone, ČEZ.

Průkaznost vzniku daňového nákladu na vaší straně je jednoznačně dána uzavřenou smlouvou nebo objednávkou s naší firmou a také tím, že provedete platbu se stejným variabilním symbolem a ve stejné částce, jak jsou uvedeny na daňovém dokladu. Tedy ani z pohledu Zákona o daních z příjmu nevzniká naším postupem rozpor se zákonnými předpisy.

Platba za služby

Splatnost měsíční úhrady za poskytované služby jsou vždy ke 15. dni v měsíci. Jestliže nebude do tohoto dne připsána platba na náš účet, budete upozorněni formou SMS nebo e-mailem. Pokud nebude částka uhrazena po uplynutí náhradní lhůty specifikované v upomínce, budou poskytované služby okamžitě omezeny.

Nastavení poštovního klienta

SMTP server: smtp.u-n.cz

Pokud má zákazník neveřejnou IP adresu, která je přidělována standardně, pak je pro odesílání přes SMTP port 25 nutné do vašeho emailového klienta (Outlook, Thunderbird atp.) nastavit jako odchozí server smtp.u-n.cz nebo je možné použít libovolný odchozí SMTP server na portu 465 který podporuje zabezpečené připojení SSL. Příklad nastavení : http://napoveda.seznam.cz/…p3-smtp.html

Nastavení DNS serverů

DNS server 1: 10.100.0.100

DNS server 2: 10.10.10.10


Pro veřejné IP adresy jsou DNS servery následující:

DNS server 1: 46.23.48.73

DNS server 2: 31.31.78.222

Nastavení IP adresy

U většiny zákazníků je získání IP adresy automatické. Není tedy potřeba nastavovat žádné adresy na vašem síťovém adaptéru. Pokud máte problémy s připojením, kontrolu zda máte správně nastavený adaptér na automatické získání IP adresy provedete dle následujících návodů (zvolte váš operační systém). Pokud je třeba zadat statickou IP adresu, postupujte podle stejného návodu, jen na na posledni kartě (Protokol IP verze 4 TCP/IPv4) zvolte „Použít následující IP adresu“ a doplňte IP adresu, masku, bránu a DNS servery.

Klientská zóna

Veškeré informace o Vašich produktech, fakturách a platbách naleznete v Klientské zóně Pokud ještě nejste zaregistrovaní, postupujte podle jednoduchého návodu níže:

 1. Otevřete Klientskou zónu
 2. Klikněte na pole Registrovat
 3. Zadejte Emailovou adresu kterou jste uvedli při podpisu smlouvy Z bezpečnostních důvodů musí být registrace prováděna z vašeho domova nebo firmy, kde je instalováno příslušné internetové připojení (a ne např. z internetové kavárny nebo od kamaráda)

Jednorázová provize

Podmínky pro vyplacení provize ve Strakonicích

 • Aktuální výše jednorázové provize je od 1.4.2023 stanovena na 6-ti násobek měsíčního paušálu, jedná se o částky provize ve výši 1500 Kč až 3540 Kč.
 • Provize může být vyplacena pouze stávajícímu zákazníkovi.
 • Provize může být přiznána stávajícímu zákazníkovi nejdéle v okamžiku podpisu smlouvy s novým zákazníkem a to na základě:
 • uvedení jména stávajícího zákazníka, který doporučil nového klienta, ve Smlouvě v části: Prosím doplňte, jak jste se o poskytovateli United Networks SE dozvěděli nebo
 • vyplněním provizního poukazu
 • Nový zákazník nesmí být v exekučním a insolvenčním řízení. Musí mít trvalé bydliště na území ČR, mimo obecní a městské úřady.
 • Provize bude vyplacena hotově na pobočce na základě podepsaného provizního poukazu poté, co nový zákazník uhradí první 3 vystavené měsíční částky za internetové služby.
 • Provize nebude vyplacena při přepisu smlouvy na internetové služby v rámci rodiny!

Podmínky pro vyplacení provize v oblasti pokrytí United Networks a RAKONET

 • Aktuální výše jednorázové provize je od 1.5.2019 stanovena na částku 1000 Kč.
 • Provize může být vyplacena pouze stávajícímu zákazníkovi.
 • Provize může být přiznána stávajícímu zákazníkovi nejdéle v okamžiku podpisu smlouvy s novým zákazníkem a to na základě:
 • uvedení jména stávajícího zákazníka, který doporučil nového klienta, ve Smlouvě v části: Prosím doplňte, jak jste se o poskytovateli United Networks SE dozvěděli nebo
 • vyplněním provizního poukazu
 • Nový zákazník nesmí být v exekučním a insolvenčním řízení. Musí mít trvalé bydliště na území ČR, mimo obecní a městské úřady.
 • Provize bude vyplacena hotově na pobočce na základě podepsaného provizního poukazu poté, co nový zákazník uhradí první 3 vystavené měsíční částky za internetové služby.
 • Provize nebude vyplacena při přepisu smlouvy na internetové služby v rámci rodiny!