Na elektronické faktuře chybí podpis i razítko? Není to chyba?

Faktura za poskytnuté internetové služby je zákazníkovi zasílána v pravidelných periodách elektronickou poštou.

Přijatý doklad, který si zobrazíte na monitoru počítače a následně vytisknete, má všechny náležitosti dané v § 11 Zákona o účetnictví i v § 12 Zákona o DPH. Definice daňového dokladu v § 12, odst. 2 Zákona o DPH neuvádí podpis a razítko na daňovém dokladu jako jeho nutnou náležitost. V § 11 odst. 1 písmeno f) Zákona o účetnictví jsou uvedeny jako povinná náležitost účetního dokladu podpisy dvou osob. Obě osoby (jak osoba odpovědná za účetní případ, tak osoba odpovědná za zaúčtování dokladu) jsou však osoby mající přímý vztah k vaší účetní evidenci a jsou zřejmě zaměstnanci vaší společnosti. V průběhu likvidace dokladu a jeho zaúčtování mohou doklad opatřit svými podpisy a účetní doklad tak bude vybaven všemi povinnými náležitostmi. Naše faktura je daňovým dokladem, ale současně je pouze podkladem pro vznik účetního dokladu, který z ní učiní vaše účtárna. Budou-li k faktuře připojeny originály podpisů vašich příslušných pracovníků, bude z ní pak i originální písemnost, jak to Zákon o účetnictví vyžaduje.

Jen okrajově bychom poukázali na fakt, že mnoho firem v ČR vystavuje a rozesílá své faktury bez razítka i podpisu jako obyčejné psaní, například O2, Vodafone, ČEZ.

Průkaznost vzniku daňového nákladu na vaší straně je jednoznačně dána uzavřenou smlouvou nebo objednávkou s naší firmou a také tím, že provedete platbu se stejným variabilním symbolem a ve stejné částce, jak jsou uvedeny na daňovém dokladu. Tedy ani z pohledu Zákona o daních z příjmu nevzniká naším postupem rozpor se zákonnými předpisy.