Na základě jakých právních předpisů poskytujete služby?

Poskytovatel se zavazuje poskytovat své Služby v souladu s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu a kvalitě sjednané ve Smlouvě a navazujících dokumentech. Účastník se zavazuje:

  1. že nebude jakkoli zasahovat do zařízení, nebude měnit jejich nastavení, ani nebude měnit nastavení připojeného přijímacího zařízení,
  2. že nebude připojovat k síti taková zařízení, jejichž povaha nebo účel odporují obecně závazným předpisům a Všeobecným podmínkám
  3. že nebude šířit jakékoli nástroje ohrožující bezpečnost a integritu sítí Poskytovatele nebo dalších osob
  4. že poskytované Služby nezneužije k páchání jakékoli protiprávní činnosti.